วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชีกลางปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

22 มิ.ย. 2020
337

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน กรมบัญชีกลางจึงได้มีการสำรวจค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ปัจจุบัน ของธนาคารขนาดใหญ่ จำนวน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พบว่ามีค่าเป็นร้อยละ 5.4 ต่อปี กรมบัญชีกลางจึงกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่อัตราร้อยละ 5 ต่อปี 

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารใหญ่อย่างน้อย 3 ธนาคาร โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีเป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง และหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 ให้ประกาศ จัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศดังกล่าวด้วย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบ และใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมบัญชีกลางได้ติดตามสถานการณ์ดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด เพื่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ Factor F ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐและประชาชนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ใหม่ ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

 995 total views,  3 views today