วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ขอนแก่น /จัดงานวันสตรีไทย”รวมพลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัล พล่าซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันสตรีไทย”รวมพลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น” โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น(กพสจ.)กล่าวรายงาน ว่างานนี้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ประเภทเงินอุดหนุน จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่นทั้ง 26 อำเภอส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรีและเพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคมตามนโยบาย รัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมวันนี้ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประมาณ 1,500 คน
ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการเทคนิคการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ โดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น การบรรยายและฝึกทักษะ”สตรีขอนแก่น เก่ง สวย รวยสำเร็จ” การแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพที่กู้เงินยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 26 อำเภอและการส่งเสริมวัฒนธรรมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 1,114 total views,  1 views today