มีประกาศ/ราชกิจจาฯประกาศอัตราค่าออกวัคซีนพาสปอร์ต เรียกเก็บครั้งละ 50 บาท

มีรายงานข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564”

ข้อ 2 ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อโควิด ฉบับลงวันที่  29 มี.ค.2564

ข้อ 4 “หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” หมายความว่า หนังสือรับรองของบุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิดที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องเป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนด เช่น เป็นเอกสาร แอปพลิเคชัน ฯลฯ

ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้บุคคลตำแหน่งตามรายชื่อในประกาศฉบับเต็ม มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ 

ข้อ 7 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงบุคลากรของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นนายแพทย์ หรือพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึงอาจเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ข้อ 8 ให้กองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และ 7 ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณามอบหมายให้บุคคลนั้นมีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข้อ 9 กรณีมีผู้ขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

  • ขอรับหนังสือฯในวันที่รับวัคซีน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 7 ออกให้
  • ขอรับหนังสือฯหลังวันฉีดวัคซีน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 หรือ 7 ออกให้

ข้อ 10 กรณีมีผู้ขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 หรือ 7 ออกหนังสือฯให้

ข้อ 11 การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนมายืนยัน

ข้อ 12 ให้เรียกเก็บค่าออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแต่ละราย ครั้งละ 50 บาท

ข้อ 13 การรับเงิน เก็บรักษาเงิน และใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ

ข้อ 14 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 และ 7 รายงานข้อมูลการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวิธีของกรมควบคุมโรค

ข้อ 15 สำหรับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อโควิด ฉบับลงวันที่  29 มี.ค.2564 ให้ใช้บังคับต่อได้เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งประกาศนี้

ข้อ 16 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประกาศนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 536 total views,  1 views today

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลั่นประเทศไทยจัดโมโตจีพีประสบความสำเร็จเงินสะพัดกว่า4 พันล้าน
รัฐมนตรีพิพัฒน์ฯโว!โมตีจีพีไทยแลนด์กระแสแรงต่อเนื่อง!! ก.ท่องเที่ยวและกีฬา คาดสร้างรายได้กว่า 4 พันล้านบาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงไฮซีซั่น
๑ ปี มี ๑ ครั้ง งานเทศกาลออกพรรษาเมือง ๓ ธรรม ๓ ที่สุด ๓ พิภพ กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
สีสันวันเปิดฉากไทยจีพีในวันแรก แฟนโมโตจีพี ไม่ยอมแพ้สภาพอากาศทยอยเข้าสู่สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง
สีสันวันเปิดฉากโมโตจีพีไทยแลนด์ !! ก.ท่องเที่ยวและกีฬาประเดิมเปิดหมู่บ้านนกกระเรียนพันธุ์ไทย พร้อมกิจกรรมยิ่งใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก