วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2565

มีประกาศ/ราชกิจจาฯประกาศอัตราค่าออกวัคซีนพาสปอร์ต เรียกเก็บครั้งละ 50 บาท

มีรายงานข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564”

ข้อ 2 ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อโควิด ฉบับลงวันที่  29 มี.ค.2564

ข้อ 4 “หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” หมายความว่า หนังสือรับรองของบุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิดที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องเป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนด เช่น เป็นเอกสาร แอปพลิเคชัน ฯลฯ

ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้บุคคลตำแหน่งตามรายชื่อในประกาศฉบับเต็ม มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ 

ข้อ 7 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงบุคลากรของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นนายแพทย์ หรือพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึงอาจเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ข้อ 8 ให้กองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และ 7 ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณามอบหมายให้บุคคลนั้นมีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข้อ 9 กรณีมีผู้ขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

  • ขอรับหนังสือฯในวันที่รับวัคซีน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 7 ออกให้
  • ขอรับหนังสือฯหลังวันฉีดวัคซีน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 หรือ 7 ออกให้

ข้อ 10 กรณีมีผู้ขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 หรือ 7 ออกหนังสือฯให้

ข้อ 11 การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนมายืนยัน

ข้อ 12 ให้เรียกเก็บค่าออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแต่ละราย ครั้งละ 50 บาท

ข้อ 13 การรับเงิน เก็บรักษาเงิน และใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ

ข้อ 14 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 และ 7 รายงานข้อมูลการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวิธีของกรมควบคุมโรค

ข้อ 15 สำหรับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อโควิด ฉบับลงวันที่  29 มี.ค.2564 ให้ใช้บังคับต่อได้เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งประกาศนี้

ข้อ 16 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประกาศนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 285 total views,  4 views today

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จ.อุบลฯ เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2565 เต็มรูปแบบ
ททท. จัดกิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 การแข่งขันจักรยาน มุ่งเน้นความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New normal) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลเผยนักท่องเที่ยวเดินแห่เข้าไทยแล้วกว่า 1 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปี 65 เพิ่มขึ้นกว่า กว่า 2,000% และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1.4 พัน%
ผู้ว่าฯ ททท. ชี้ท่องเที่ยวไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้ว เดินหน้าสร้างรายได้ขับเคลื่อน ศก.
โฆษกรัฐบาล เผยสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวคึกคักส่งสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจ
(มีคลิป)ททท.ภาคอีสาน เชิญเยือนฤดูท่องเที่ยวอีสาน กับแคมเปญ “#อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน” เที่ยวค้นหาความสุข