วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

จังหวัดขอนแก่นเดินหน้านำร่องโครงการ”เยาวชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพ่อ รวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00น.ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทำคลิปกิจกรรม”เยาวชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพ่อ รวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในการสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น,พร้อมด้วยเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นำโดยนายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการฯ, ,ประชาชนจิตอาสากว่า30 คน ร่วมในกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้ฯเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ ในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ส่งเสริมและผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูซ่อมแซมระบบนิเวศน์ ลดการใช้สารเคมี คืนสภาพสภาพระบบนิเวศน์ของธรรมชาติให้เกิดความสมดุลลดการใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยีน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบในการรณรงค์การใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นจังหวัดแรกทีมีการดำเนินโครงการและเป็นต้นแบบในการสร้างเยาวชนจิตอาสาให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยนักเรียน ครูและบุคลลากรทางการศึกษาในระดับประถม,มัธยมศึกษา ครอบคลุมทั้งจังหวัด 1,700 กว่าแห่ง จำนวนกว่า 260,000 คน ท้ายสุดได้ทำการเทน้ำหมักน้ำหมักจุลินทรีย์ลงคลองน้ำเสียบริเวณรอบสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างอีกด้วย

 1,538 total views,  1 views today