วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

มข.ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด จัดงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2565

10 เม.ย. 2022
600

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด จัดงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมเริ่มเมื่อเวลา 16.00 น. นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการประกวดตบประทาย หรือ การก่อเจดีย์ทราย ณ ริมบึงสีฐาน ต่อจากนั้นในเวลา 17.00 น. เป็นการเคลื่อนขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นางสุภารัตน์ มูลศรี ผอ.สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการนี้ยังมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเดินในขบวน จากถนนสีฐานหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มายังบริเวณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงชุด ฮดฮาดสาดสรง โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างยิ่ง  เนื่องจากมีความอ่อนช้อยสวยงาม พร้อมทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตชาวอีสานที่ผูกพันกับวันสงกรานต์  ในการแสดงนั้นได้เล่าถึงประเพณีแห่ต้นไม้ ซึ่งถือเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้นิยมจัดขึ้นในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย  เริ่มด้วยการเก็บดอกไม้ที่สด  ดอกสวยงามที่สุด รวบรวมเป็นช่อ และพัฒนาเป็นพานพุ่ม พานบายศรี ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่  ต่อจากนั้นได้นำดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัย ขอให้อยู่ดีมีสุข ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองร่มเย็น

ในเวลา 17.30 น. เป็นพิธีจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. สรงน้ำพระและสรงน้ำตราพระธาตุพนมจำลอง นำโดย ดร.  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลำดับต่อมาเป็น พิธีสรงน้ำ พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว  และ  พิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโสและขอขมาสมมาอาวุโส นำโดย  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในพิธีนี้  ได้ใช้ผ้าฝ้ายทอมือหัตถศิลป์ จาก อำเภอชนบท จ.ขอนแก่น โดยได้ความอนุเคราะห์ จากคุณพ่อสงคราม งามยิ่ง ศิลปินมรดกอีสาน ปี 2563 มอบพร้อมขอขมาผู้อาวุโส ซึ่งผู้อาวุโสที่เข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร  โพธินาม  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.อนันต์  หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.อัมพน ห่อนาค รองประธานชมรม ผศ.นิยะดา  ห่อนาค อาจารย์ชูศรี  คูชัยสิทธิ์  รองประธานชมรมบุคลากรอาวุโส มข. ศ.สุขชาติ  เกิดผล ที่ปรึกษาชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณพ่อคุณแม่จาก ชุมชนรอบรั้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในเวลา 19.30 น. เป็นการพิธีมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ ๙ รูป และ พิธีตกแต่งเจดีย์ ๑๒ นักษัตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน โดยสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้งานประเพณีบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ” ประจำปี ๒๕๖๕  เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น  ผู้จัดงานต้อง ยืนยันผลตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงาน  การเว้นระยะห่าง ความเข้มงวดในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่การจัดงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และ ในช่วงประเพณีสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนสามารถมาชมความงดงามของ เจดีย์ 12 นักษัตร พร้อมทั้งมาสักการะหลวงพ่อพระศรี  ๕๐  ปี  มข. พระพุทธรูปไม้สักทองทั้งองค์  ปางมารวิชัย  ที่สร้างตามต้นแบบหลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยล้านช้าง มีขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร สรงน้ำพระและสรงน้ำตราพระธาตุพนมจำลอง    ณ  อาคารพุทธศิลป์สถาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตลอดเดือนเมษายน 2565

ที่มา https://www.khonkaenuniversity.in.th/98586/

สนใจลงโฆษณาติดต่อนิตยา-0628929797 ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 610 total views,  5 views today

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
๑ ปี มี ๑ ครั้ง งานเทศกาลออกพรรษาเมือง ๓ ธรรม ๓ ที่สุด ๓ พิภพ กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
สีสันวันเปิดฉากไทยจีพีในวันแรก แฟนโมโตจีพี ไม่ยอมแพ้สภาพอากาศทยอยเข้าสู่สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง
สมการรอคอย!! “โมโตจีพีวิถีไทย”เปิดฉากสุดมันส์ “สมเกียรติ” ฟอร์มกระฉูดวันแรก “ซาร์โก” นำฝูงรุ่นใหญ่
สีสันวันเปิดฉากโมโตจีพีไทยแลนด์ !! ก.ท่องเที่ยวและกีฬาประเดิมเปิดหมู่บ้านนกกระเรียนพันธุ์ไทย พร้อมกิจกรรมยิ่งใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
“นักบิดโมโตจีพี” ไม่หวั่นฝน! “กวาร์ตาราโร” มั่นใจผลงานเยี่ยม “มาร์เกซ” อ้อนอยากเจอแฟนชาวไทย
ปิดทริบสุดประทับใจ คาราวาน ISAN IN LOVE ปี 5 พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสานพาสำรวจเส้นทาง สุรินทร์- นครวัด วันเดียวเที่ยวสองประเทศ