วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

มข.แถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ชูนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าก้าวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดเกษตรไทย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล ชั้น 1 อาคาร AG 08  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยมีผู้แถลงคือ รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.คุณวีระศักดิ์ แกล้วกล้า  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น คุณวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ คุณกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ คุณสนิทพิมพ์ สิมมาทัน ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา  กาเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนมาร่วมงาน

ทางด้าน รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเพื่อเป็นการสนองตอบต่อปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ว่าจะเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ริเริ่มจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ต่อเนื่องมาทั้งยังเป็นโอกาสของการร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคมของทุกปี โดยในปีนี้  ได้กำหนดจัด ในระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563      ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนับเป็นปีที่ 30 ของการจัดงาน สำหรับงานวันเกษตรภาคอีสานที่ถือว่าเป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สถานประกอบการด้านจักรกลการเกษตร เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ  ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลทางด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” กิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นการเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากภาครัฐและเอกชน เช่น เทคโนโลยี AI  การจัดแสดงโดรนทางการเกษตร การใช้ Application เพื่อเกษตรกรไทย เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม  การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ และเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ การจัดนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวหน้าจากภาคเอกชน การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง การประกวดพืชและสัตว์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน โดยจากผลการประเมินการจัดงานในปี 2562 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน 540,834 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 600 ล้านบาท  ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดียิ่ง

ในส่วนของ รศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.กล่าวในการแถลงข่าวสรุปความได้ว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ดั่งพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นโอกาสของชุมชนได้มาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก และเพื่อจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จากทั่วประเทศ

 สำหรับกิจกรรม งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 กำหนดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีกิจกรรมหลักที่มาจากภาคีเครือข่ายและกิจกรรมหลักของคณะเกษตรศาสตร์คือ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21  ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 การเสวนาการเกษตร เรื่อง Smart Farming : Solution for Sustainable Agriculture  การตอบปัญหาทางการเกษตรของนักเรียน  ในวันที่ 25 มกราคม 2563  นิทรรศการทางด้านสัตวศาสตร์ นิทรรศการทางด้านประมง  การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน  การฝึกอบรมวิชาชีพทางการเกษตร   การจัดแสดงนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร จากสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์   การให้บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรบริเวณโดยรอบงานวันเกษตรภาคอีสาน โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  งานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรมอดินแดง  ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 และการจัดกิจกรรม Student Street ถนนคนเดินอีกด้วย


 1,244 total views,  3 views today