วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 2 ช่วงโควิด-19 ตามที่วธ.เสนอ

15 พ.ค. 2020
1040

ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๒ ช่วงโควิด-19 ตามที่วธ.เสนอ เน้นหน้าฉากไม่เกิน ๑๐ คน กองถ่ายรวมไม่เกิน ๕๐ คน งดฉากสัมผัสใกล้ชิด-เว้นระยะห่าง-จัดจุดคัดกรอง พร้อมผ่อนปรนให้เปิดพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ทั่วประเทศ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ ๒ ในส่วนกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยวธ. ได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนกรณีผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และโทรทัศน์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย กิจการถ่ายทำภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ส่วนงานหน้าฉากรวมกลุ่มได้ไม่เกิน ๑๐ คน ส่วนแผนกงานอื่นรวมกลุ่มไม่เกิน ๕ คน ได้แก่ แผนกกล้อง ช่างภาพ ช่างไฟ แผนกเสียง แผนกอุปกรณ์เคลื่อนกล้อง แผนกฉากและศิลปกรรม อุปกรณ์ประกอบฉาก แผนกเสื้อผ้า/แต่งหน้าทำผม ผู้กำกับและนักแสดง แผนกจัดการกองถ่าย/แผนกจัดการสถานที่/แผนกสวัสดิการกองถ่ายให้แยกจากส่วนงานถ่ายทำ และแยกอาหารและเครื่องดื่มรายบุคคล รวมทีมงานหน้าฉากและทุกแผนกไม่เกิน ๕๐ คน

นอกจากนี้ กำหนดให้มีการลงทะเบียนทีมงานในกองถ่ายทุกคนก่อนเข้าและออกจากกองถ่ายทำ และใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามความเหมาะสม รวมทั้งอาจให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ช่วง ๑๔ วันก่อนร่วมงาน เช่น เดินทางไปในที่ชุมนุมชน ที่สาธารณะที่มีคนรวมกันจำนวนมาก ใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบหรือผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้แผนกงานหลังฉาก ทั้งแผนกจัดการกองถ่าย แผนกการจัดการสถานที่ แผนกสวัสดิการกองถ่าย แผนกกล้อง และช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเสียงและอุปกรณ์เคลื่อนกล้อง แผนกฉากและศิลปกรรม อุปกรณ์ประกอบฉากแผนกเสื้อผ้า แต่งหน้าทำผม และอื่นๆ ควรจัดให้มีการแยกการทำงานให้ห่างกันอย่างชัดเจน และลดการพูดคุยหรือสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งเว้นการถ่ายทำฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัว เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โอบกอด จูบ พูดเสียงดัง ซึ่งอาจใช้เทคนิคพิเศษแทนไปก่อน

นายอิทธิพล กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยเจ้าของ/ผู้ควบคุมกองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ๑.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ ๒.จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ๓.แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ล่วงหน้าก่อนการถ่ายทำ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนด ๔.ควรทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกัน ๑-๒ เมตร ในบริเวณทุกจุดที่มีที่นั่ง เช่น หน้ามอนิเตอร์ ห้องพักนักแสดงและทีมงาน จุดรับประทานอาหาร ๕.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทำภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ๖.เลือกใช้พื้นที่ถ่ายทำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอเพื่อให้แบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน ในอัตราส่วน ๑ คนต่อ ๑๐ ตารางเมตร แต่ละส่วนงานห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร และ๗.ควรจัดให้มีจุดรับประทานอาหารที่มีอากาศถ่ายเท ไม่คับแคบจนเกินไป และให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 

ทั้งนี้ วธ.จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจร่วมกับตำรวจ ทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการสุ่มตรวจทุก ๒ สัปดาห์
นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมศบค. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ ๒ ในส่วนของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้สังกัดวธ. อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑพื้นบ้าน หอสมุดแห่งชาติ และหอศิลป์ทั่วประเทศ โดยตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่กำกับดูแลแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ด้วย