วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

กรมการขนส่งทางบกปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยหยุดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่มีประกาศข้อกำหนดออกความตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ผ่อนคลายการห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ออกคำสั่งเรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) เพื่อปรับระยะเวลาการห้ามรถโดยสารสาธารณะวิ่งให้บริการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยให้หยุดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ครอบคลุมรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ รถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รถร่วมบริการ บขส. รถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถร่วมบริการ ขสมก. รถสองแถว รถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสเช่าเหมา และรถตู้เช่าเหมา โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องพิจารณาการเดินรถให้ผู้โดยสารและผู้ประจำรถสามารถกลับถึงที่พักหรือจุดหมายได้ก่อนเวลาตามประกาศข้อกำหนดฯ สำหรับรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) และรถสี่ล้อเล็กให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ เช่นกัน ทั้งนี้ รถโดยสารที่มีความจำเป็น ต้องขนย้ายประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานให้เดินรถได้ โดยต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นและมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่สามารถให้บริการได้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หากภายในรถมีผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด ห้ามรับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด ห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้ และกรอกแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) เพื่อประโยชน์ของการควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการจำกัดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ และมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดให้ผู้โดยสารทราบขณะจำหน่ายตั๋วโดยสารและก่อนขึ้นรถโดยสาร

กรณีที่ผู้โดยสารไม่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดังกล่าว สามารถเลื่อนเวลาการเดินทางหรือคืนเงินค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสารได้

ขบ. ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น หากพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเดินทาง ผู้ประกอบการขนส่งสามารถปฏิเสธการให้บริการได้ เช่นเดียวกับการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานประจำรถ หากละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ขบ. จะพิจารณาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

 1,350 total views,  2 views today