วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

สมอ. เตรียมออกใบรับรองระบบงาน ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้มาตรการ นิว นอร์มอล เพิ่ม เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19

สมอ. เตรียมออกใบรับรองระบบงาน ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้มาตรการ นิว นอร์มอล (New Normal) หรือแนววิถีปกติใหม่เพิ่ม หลังจากประสบความสำเร็จในการให้บริการออกใบอนุญาต มอก. ทางออนไลน์ผ่านระบบ e-License ตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจติดตามผู้รับใบอนุญาต ผ่านระบบ e-Surveillance เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด 19

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ยังคงเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงานทุกกิจกรรม ทั้งการขออนุญาต มอก. การตรวจติดตาม และการชำระค่าบริการต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของ สมอ. ได้ทุกที่ทุกเวลา ล่าสุด สมอ. ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบรับรองระบบงาน ISO หรือระบบ e-Accreditation เช่น การรับรองห้องแล็ป เพื่อให้ห้องแล็ปได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการยกระดับด้านการมาตรฐานของประเทศ อีกทั้ง เมื่อสินค้าหรือบริการผ่านการทดสอบจากห้องแล็ปนี้ จะมีความน่าเชื่อถือ เมื่อส่งไปขายยังต่างประเทศ ประเทศคู่ค้าก็ยอมรับสินค้าของไทย เนื่องจากผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งการรับรองระบบงานด้านห้องแล็ปนี้ จะช่วยลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง สมอ. ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับรองระบบงานดังกล่าว ตั้งแต่การยื่นคำขอ การประสานงาน การตรวจประเมินทางไกล (Remote assessment) และการรับรองตนเอง (Self declaration) แทนการออกไปตรวจประเมินสถานที่จริง โดยผู้ตรวจประเมินจะประสานงานการตรวจประเมินทางออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ และสมาร์ทโฟน เป็นต้น ทั้งนี้ สมอ. ได้เปิดให้บริการรับรองระบบงานในรูปแบบการตรวจประเมินทางไกลแล้ว และคาดว่าระบบ e-Accreditation จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในเดือนตุลาคม 2563 นี้

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การรับรองระบบงาน ISO ในรูปแบบของการตรวจประเมินทางไกล และการรับรองตนเอง เป็นอีกหนึ่งมาตรการนิว นอร์มอล (New Normal) ที่ สมอ. ได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สมอ. ได้ออกมาตรการนิว นอร์มอล ออกมาบ้างแล้ว เช่น มาตรการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านพัก (Work from home) มาตรการการขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกมาตรฐาน จํานวนทั้งสิ้น 2,284 มาตรฐาน และมาตรการยกเว้นการตรวจโรงงาน ทั้งการออกใบอนุญาต และการตรวจติดตามโดยไม่ต้องตรวจโรงงาน โดยให้ผู้รับใบอนุญาตรับรองตนเอง ด้วยการส่งข้อมูลผลการตรวจคุณภาพ ผลทดสอบผลิตภัณฑ์และผลการสอบเทียบเครื่องมือ ผ่านระบบ e-Surveillance ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ได้เป็นอย่างดี ” นายวันชัยฯ กล่าว