วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

กระทรวงเกษตรฯ ดัน “Thai Silk Online” รวมสินค้าหม่อนไหม ขายใน Lazada , Shoppee

25 มิ.ย. 2020
337

กระทรวงเกษตรฯ ดัน “Thai Silk Online” รวมสินค้าหม่อนไหม สู้ภัยโควิด-19 พร้อมเปิดขายใน Lazada , Shoppee

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้นโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้หลักตลาดนําการผลิตมาเป็นนโยบายสำคัญ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนแนวทางโมเดล “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร ด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมทั้งการรับมือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้เกษตรกร ผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมจำหน่ายสินค้าได้ลดลง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมการอุปโภค-บริโภคยุค New Normal รองรับสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหมจึงได้จัดให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมในระบบออนไลน์ ต้านภัยโควิด-19 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม  มีช่องทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงโควิด-19 สำหรับในส่วนของการผลิตผ้าไหมในประเทศไทย มีการผลิต 6,000,000 เมตรต่อปี คิดเป็นมูลค่า 6,000 ล้านบาท เกษตรกรหม่อนไหม จำนวน 60,000 ราย
         
ด้าน นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมหม่อนไหมได้เปิดเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และอินสตาแกรม “Thai Silk Online” เพื่อเป็นแหล่งรวมสินค้าหม่อนไหมทั่วประเทศ พร้อมช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ยอดนิยม Lazada , Shoppee ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงโควิด-19 สำหรับช่องทางการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมในระบบออนไลน์ ได้ดำเนินการ 2 ช่องทาง ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าโดยตรงตามช่องทางของกรมหม่อนไหม ทั้งทาง Website www.thaisilkonline.com, Facebook Thai Silk Online และ Instagram thai.silk.online นอกจากนี้ยังเป็นการจำหน่ายด้วยวิธีการฝากขายผ่าน Marketplace ที่กำลังได้รับความนิยมคือ Lazada และ Shopee โดยการสร้างและจัดการ Lazada store : rmi next และ  Shopee store : Thai Silk Online ซึ่งจะแสดงรายละเอียดสินค้าหม่อนไหม เช่น รูปภาพ ราคา จำนวน คุณลักษณะของสินค้าไว้อย่างละเอียด
         
ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมจะสำรวจจำนวนสินค้าหม่อนไหมในพื้นที่จากเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหม ผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการหม่อนไหมที่ผลิตสินค้าประเภท เส้นไหม ผ้าไหม (ทั้งผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่หรือผ้าไหมที่ทอด้วยเทคนิคอื่น) โดยเฉพาะผ้าไหมที่ได้รับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทอง สีเงิน สีน้ำเงิน และสีเขียว โดยผ้าไหมไทยสามารถนำไปตัดเย็บได้หลากหลายรูปแบบที่ทันสมัย สวมใส่ได้ทุกวัน ทุกวัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องสำอางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และประสานงานการจัดส่งสินค้าไปยังศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้าที่กรมหม่อนไหมจัดขึ้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-6 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์ทั่วประเทศ และกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม โทร. 02-9406564 ต่อ 23