วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

27 ส.ค. 2019
1609

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU  ในงานได้รับเกียรติจากนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งได้ บรรยายพิเศษในเรื่อง “นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดขอนแก่น” งานนี้จัดขึ้น ณ ที่ ห้องกรรณิการ์บอลรูม โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล  จังหวัดขอนแก่น

    ทางด้านนายปรีชา อินทรชาธร ตำแหน่งจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า “ เพื่อเป็นชี้การให้ความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงบทลงโทษตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และเพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวกลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ นายจ้าง สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 สำหรับรุ่นที่ 1 มีการให้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU, การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวหลังสิ้นสุดการอนุญาตทำงาน, ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าว, นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดขอนแก่น, นโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวของกรมการจัดหางานหลังสิ้นสุดการอนุญาตทำงาน, และหน้าที่ของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว หน้าที่ของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายคนเข้าเมือง, สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าว, ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว”  นายปรีชา อินทรชาธร ตำแหน่งจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  สำหรับงานนี้มีกลุ่มนายจ้าง สถานประกอบการ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อำเภอ กอ.รมน.ปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และสถานีตำรวจภูธรจังหวัด เข้ารับการอบรม จำนวน 190 คน