วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

จังหวัดขอนแก่น พิชิตรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกส่วน รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ตามแนวทางการนำเสนอ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 พร้อมทั้งร่วมตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินฯ
ในการ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการจังหวัดขอนแก่น “โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” พร้อมทั้งนำนิทรรศการจัดแสดงกระบวนการ ขั้นตอน การขับเคลื่อนโครงการฯ และผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคู่เสี่ยวจากอำเภอพระยืน นำผลิตภัณฑ์จักสานกระติบข้าว และสาธิตการทำไม้กวาดดอกหญ้า คู่เสี่ยวจากอำเภอเมืองขอนแก่น นำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ มาสาธิต จัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย