วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

คลังปิโตเลียมขอนแก่นจัดโครงการ Shift Forward ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 คลังปิโตรเลียมขอนแก่น นำโดย นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น., นายสีห์วัส อภิชาสุขไพศาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, นายวิเชียร บุญยวุฒิ ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการก๊าซ., นายศรัญญู ลิมป์วรอมร วิศวกร, นางวาสนา โสดา ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารทั่วไป และฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วม (Workshop) ภายใต้โครงการ Shift Forward ประจำปี 2563 โดยมีคุณวงวรรณ เทพอาจ เป็นวิทยากรนำกระบวนการ เพื่อร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อันจะนำมาซึ่งโครงการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนบ้านหนองกุง ต.ศิลา จ.ขอนแก่น หมู่ 2 และหมู่ 17 ตลอดจนได้รับเกียรติจากท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิตร บ้านหนองกุง เข้าให้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนเพิ่มเติม