วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญ พี่น้องประชาชน ร่วมงาน “มหกรรม KKU CSV มข.บริการชุมชน” 9 ก.ย.2563 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

มวลชนไทยนิวส์ ทวีออนไลน์ ได้รับเกียรติเข้าสัมภาษณ์ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย กิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินจัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ซึ่งจะจัดในวันพุธที่ 9 ก.ย. 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น

โดย อาจารย์ณัฐสมล ได้เปิดเผยถึงลายละเอียดของงานว่า”ชาวอดุมศึกษาทุกสถาบันคงจะทราบกันดีว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ สำคัญอย่างหนึ่งคือ การบริการวิชาการแก่สังคม โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ให้ความสำคัญในด้านนี้มาโดยตลอด เราปลกูฝังส่งเสริมค่านิยมและจิตวิญญาณ ของบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้สโลแกนที่ว่า KKU DNA “มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทิศเพื่อสังคม” ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานนี้จากการจัดอันดับ University Impact Ranking ซึ่งจัดโดย Times Higher Education ที่จัดอับดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงาน เพื่อสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติซึ่ง มข. ติดอันดับ 1 ของประเทศมาโดยตลอด การดำเนินงานในครั้งนีจ้ึงมีวัตถปุระสงค์เพื่อเป็นการในการปลกูฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคม และเน้นย้ำสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมใจของ ประชาคมชาวมหาวิทยาลยัขอนแก่นในการให้บริการสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ ประโยชน์จากความเข้มแข็งขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เรามี ผนวกกับพลังความมุ่งมั่น และความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนักศกึษา เพื่อรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบ และมี ประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลยัขอนแก่นและ ชุมชน สำหรับกิจกรรมหลักๆจะมีการออกบทูต่างๆเพื่อให้ประชาชนใช้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ฯ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะผู้สูงอายุ) การตรวจมะเร็งเต้านม
-โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต
-สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ
-ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ การให้บริการด้านคําปรึกษาด้านสุขภาพจิต ภาวะเครียด โรค ซึมเศร้า และโรคความจําเสื่อมในผู้สูงอายุ (บริการทั้งวัย เด็กวัยรุ่น/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ)
-คณะทันตแพทยศาสตร์ การตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน และให้ทันตสุขศึกษา
-ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตรวจสุขภาพหัวใจ
-โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวฯ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกําจัดเห็บ และหมัดในสัตว์เลี้ยง
-คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
-สํานักหอสมุด จัดกิจกรรม KKU Library Book Exchange จุดนัดพบของคนรักการอ่าน
-กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี การบริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
-เครือข่ายวิทยุชุมชน ให้ความรู้ ทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว การแสดงดนตรีและร้องเพลง กิจกรรมระบายสีและเกมมหาสนุกสําหรับเด็ก
-โครงการ มข. แก้จน ที่ได้ไปช่วยชาวบ้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ก็จะเปิดให้ชาวบ้านได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจําหน่ายในงานนี้ด้วย
นอกจากนี้ ในส่วนของนักศึกษา จะมีการแสดงประชุมกลอง จากนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การแสดงวงโปงลางสินไซ (ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา) โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ อีกด้วย

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมารับบริการจากพวกเราชาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชมุชน ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคณุค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวนัพธุที่ 9 สิงหาคม 2563 นี้ ที่ บริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น และขอขอบคณุสถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความอนเุคราะห์ สถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ ค่ะ “อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย กิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเชิญชวนปิดท้าย