วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

กฟผ.โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานมอบทุนการศึกษา ในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง อุดรธานี 2

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 /นายกอบเดช สีหะเนิน ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) ร่วมด้วย นายพิธาน บุญเที่ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ,นางศศิธร เมียงอารมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-บริหาร ,นายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นางวรรณพร คราประยูร หัวหน้าหน่วยประสานงาน(นปส-ปส.) และผู้ปฏิบัติงาน อค-ปส. ปฏิบัติงานก่อสร้างสกานีไฟฟ้า อุดรธานี 2(Job NO. RTS2-01-S10) เป็นผู้แทน กฟผ. มอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี จำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมีนายสมนึก สุระคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรค์ เป็นผู้รับมอบ นำไปเป็นทุนการศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักเรียน พร้อมกันนี้มีการมีจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ตอบคำถามด้านพลังงานเพื่อรับอุปกรณ์การศึกษาและเล่นเกมส์อย่างสนุกสนานการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม และสร้างการยอมรับในการดำเนินงานของโครงการต่อไป