วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยรัฐบาลโดยกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้จัดเตรียมดำเนินโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน อาทิ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 รวมไปถึงระบบการขนส่ง การคมนาคม ในช่วงปีใหม่ เพื่อที่จะทำให้เกิดการใช้จ่าย ฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหารือหลายมาตรการด้านเศรษฐกิจ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  รวมทั้งกฎกระทรวงให้สอดคล้อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศรอบบ้าน ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เข้าใจและปฏิบัติได้จริงจัง โดยเฉพาะในเรื่อง e-Government เป็นต้น นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังทบทวนถึงแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทต่าง ๆ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและติดตามความก้าวหน้าซึ่งต้องใช้เวลา เพราะการบริหารราชการต้องรัดกุม รอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ยึดเจตนาบริสุทธ์ในการดูแลประชาชนที่ได้กำลังรับความเดือดร้อน ทั้งเริ่มต้นใหม่และขจัดปัญหาอุปสรรคเดิมที่มีอยู่ให้ได้โดยเร็วที่สุด ทั้งเรื่องเกษตร ที่ดิน อาศัยกลไกใหม่ที่จัดตั้ง เช่น คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สทนช. และสำนักงานอื่น ๆ เป็นต้น
 
นายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีข้อเสนอการจัดตั้งกระทรวงน้ำและดินว่า การจัดตั้งกระทรวงใหม่นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ปัจจุบันได้ใช้การบริหารที่มีอยู่แล้วตามกลไก คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อดูแลในภาพรวมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในทุกระบบ