วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง  โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเรื่อง 

1.การกำหนดหัวข้อหลัก (Theme) ประเด็นสำคัญ (Priorities) รูปแบบการจัดประชุม และสถานที่จัดการประชุมท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60

2.การกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Key Deliverables) ด้านการท่องเที่ยว ในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ.2565 ที่สอดคล้องกับ Priorities ทั้ง 3 ด้านที่ไทยต้องการผลักดัน

2.1. การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน

2.2. การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว

3.3. การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและคลอบคลุม