วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล”

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล” (Preformance Appraisal through Departmental personnel information system :DPIS)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 09.00 น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล Preformance Appraisal through Departmental personnel information system DPIS ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร