วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ขอนแก่น/งานนิทรรศการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดขอนแก่นตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เมื่อวันนี้ 16 กันยายน 2562  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น/จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดงานนิทรรศการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมโดยใช้กิจกรรมนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นช่องทางและเครื่องมือสำคัญที่จะนำผลงานไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้และเข้าใจมีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นไว้วางใจ ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตลอดจน นำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน เกิดความร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

ในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และโปรแกรมท่องเที่ยว ของผู้ประกอบการจากหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองฮี อ.เมืองขอนแก่น บ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ บ้านเหล่าเหนือ อ.ชนบท บ้านซำผักหนาม อ.ชุมแพ และบ้านเขาน้อย อ.เวียงเก่า รวมจำนวน 20 คูหา

ในพิธีเปิดงานมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมงานพิธีเปิดงานใน งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น