วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

บริษัท ขนส่ง จำกัด ผ่านการรับรองมาตฐาน SHA ประเภทยานพาหนะ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

13 มิ.ย. 2021
1533

บริษัท ขนส่ง จำกัด ผ่านการรับรองมาตฐาน SHA ประเภทยานพาหนะ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขลักษณะ สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำ โครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เกิดการจับจ่ายสินค้าท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดย บขส. ได้ร่วมลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ของ ททท. และผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist ได้รับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA ประเภทยานพาหนะ ให้กับ บขส. เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และยังสามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png