วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ขอนแก่น/งานเฉลิมฉลองวันชาติจีน ครบรอบ 70 ปี ประจำปี 2019

20 ก.ย. 2019
1020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ได้มีการจัดงาน“งานเฉลิมฉลองวันชาติจีน ครบรอบ 70 ปี” โดยมีท่าน เหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ นายหวาง หงอก เซิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายฌ็อง-มีแชล อีฟว์ ดีดีเย แปรัว กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรูประจำจังหวัดขอนแก่น ,พลตรี สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ,นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,นายศิริ แก่นศักดิ์ศิริ ตัวแทน 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น ,ผู้ว่าราชการจังหวัด-รองผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคอีสาน ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานสมาคมองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น

ท่าน เหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวกับแขกที่มาร่วมงานว่า “เมื่อมองยอ้นกลับไปดูประวตัิศาสตร์  70 ปีที่ผ่านมา ชาวจีนไดร่วมเป็นหนึ่งใจเดียวกันผ่านลมผ่านฝนมุมานะในการทำงานและตอ่สู้ดิ้นรนเป็น อย่างหนัก ร่วมกันผ่านประวัติศาสตร์อันงดงาม ได้สร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของทั่วโลก อีกทั้งสร้างปาฏิหาริย์การพฒันาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์  ประเทศจีน 70 ปี ประเทศจีนไดส้ร้างปาฏิหาริยใ์นการพัฒนาเศรฐกิจ ปรับปรุงยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยขู่องประชาชนชาวจีน ประเทศจีนไดส้ร้างปาฏิหาริย์ในการพฒันาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

ประเทศจีนยึดมั่นความ เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง  ในรูปแบบช่วงสงครามเย็นประเทศจีนยึดถือความเป็นธรรมในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยให้เป็นอิสระในภาคเอเชีย ภาคแอฟฟริกา และภาคลาตินอเมริกา  ถือหลกัการความร่วมเอื้อเพื่อประโยชน์ร่วมกันในกระบวนการเศรษฐกิจโลกาภิวฒัน์ และเพื่อส่งเสริมความสันติภาพ  ผลัดดันการพัฒนาในระดับโลกและรักษากฎระเบียบ ความถูกต้องนานาชาติ  รักษาความมั่นคงและแนวโน้มในสถานการณ์โลกที่ มีความเปลี่ยนแปลงและซับซ้อน  มีความตั้งใจในการสร้างสันติภาพทั่วโลก  เป็นผู้สร้างคุณูปการในการพฒันาและเป็นผรู้ักษากฎระเบียบระดบันานาชาติมา โดยดีตลอดมา  ประเทศจีนจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ระหว่างจีน-ไทยในขอบเขตต่างๆ   โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้า  มีการยกระดับยิ่งขึ้น  เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น  ทางสถานกงสุลใหญ่ยินดีและพร้อมที่จะทำความร่วมมือและ แลกเปลี่ยนกับจังหวัดต่างๆในภาคอีสานมากขึ้น  ที่สำคัญจะยกระดับนโยบาย”ให้เชื่อมต่อนโยบายThailand 4.0 โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน    เพื่อให้จีนไทยพี่น้องกันเป็นมิตรภาพที่แน่น แฟ้น  ยืนยาวตลอดไป  และร่วมกันสร้างบทใหม่ด้านความร่วมมือระหว่าง ประเทศจีนและประเทศไทยอย่างมั่นยืนต่อไป “ท่าน เหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นกล่าว