วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ก.อุตสาหกรรมหนุนงบสถาบันฯสิ่งทอ พัฒนาผ้าทออีสานต่อเนื่อง หวังสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าทอและสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์อีสานเติบโตในตลาดกำลังซื้อสูง

29 พ.ย. 2019
1824

กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งพัฒนาผ้าทอและแฟชั่นไลฟ์สไตล์อีสาน เฟส 2 ตอกย้ำความสำเร็จ พร้อมเริ่มติวเข้มผู้ประกอบการ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง หวังสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าทอแฟชั่นไลฟ์สไตล์ในพื้นที่อีสานไม่น้อยกว่า 50% พุ่งเป้าตลาดกำลังซื้อสูง

28 พ.ย.62 (จังหวัดขอนแก่น) นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ กิจกรรม “การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการทางธุรกิจ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ให้ได้รับการพัฒนาเชิงลึกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน”ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง สู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563หลังจากที่พัฒนาประสบความสำเร็จจนสร้างแบรนด์ต้นแบบ “มัดทอใจ” มรดกผ้าไทยร่วมสมัย” ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กันยายน2562 ที่ผ่านมา พร้อมนำไปจัดแสดงโชว์ในงานผ้าทออีสาน EXPOที่ขอนแก่น เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

สำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 2  มีการยังคงมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มสินค้าสิ่งทอเครื่องแต่งกายและผ้าไหม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้รับการพัฒนาเชิงลึกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการผลิตสินค้าและการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องแต่งกายและผ้าทอพื้นเมืองในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตรวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของทางสถาบันฯสิ่งทอ ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินงานหลักและ มีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยร่วมโดยจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกในการดำเนินโครงการปี 2563

นางทิพวรรณ  พานิชการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการทางธุรกิจ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องเครื่องแต่งกาย ให้ได้รับการพัฒนาเชิงลึกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 600 คน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องเครื่องแต่งกายและผ้าทอพื้นเมือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต (Modern Heritage Thai Textile) ด้วยการออกแบบลวดลายผ้าไหมแบบใหม่เชิงสร้างสรรค์บนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จำนวน40 ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นพัฒนาในด้าน ความเป็นไทย เรียบง่ายและสากล : การออกแบบลวดลายผ้าแบบใหม่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเพิ่มมูลค่า : ผสมผสานเทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ และการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาออกแบบตัดเย็บและสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 50%โดยสามารถพัฒนาสินค้าสนองตอบต่อความต้องการพร้อมทั้งเชื่อมโยงด้านการตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง และตลาดต่างประเทศในระดับบนพร้อมตั้งเป้าผลักดันและพัฒนาผ้าทออีสานให้ทันสมัย รองรับศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต