วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ขอนแก่น/มข. สอนเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี “โครงการการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์” เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี เพื่อใช้และจำหน่าย 

           ผศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผอ.สำนักบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รอง ผอ.สำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับวิทยากร และเกษตรกรกรในการอบรม โครงการการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดย วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกกลุ่มปลูกผัก ในการจัดโครงการการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกผัก พื้นที่ตำบลบ้านโต้น อ พระยืน จ ขอนแก่น จำนวน 48 คน เข้าร่วมอบรม

           ผศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า “ปัจจุบันเกษตรกรทั่วไปนิยมใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้สัมผัสและรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้สารเคมี สำนักบริการวิชาการ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของโทษจากสารเคมี และหันมาใช้สารชีวภัณฑ์แทน ซึ่งสารชีวภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ผลิต, พัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์

           หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย 1) ศัตรูพืชผักที่สำคัญและการจัดการพืช 2) การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3) ภาคปฏิบัติ : การผลิตหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา หัวเชื้อบิวเวอร์เรีย และหัวเชื้อเมตาไรเซียมสำนักบริการวิชาการ มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการควบคุม/ป้องกันศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งของผู้ใช้และผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรสามารถขยายสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้หรือจำหน่ายเป็นรายได้ในครัวเรือน

 1,958 total views,  1 views today