วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.30 น. ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน “พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ท่านบุ่ย ถิ แทง กงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ,พันเอกชวลิต จันทวงษ์ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พันตำรวจเอกปรีชา เก่งสาริกิจ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ,นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ,นายอังกินันท์ ยอดแก้ว ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ,นางจิรภา เชื้อดวงผุย รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ,นางนันทกา ขันตรีแก้ว นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่น ,นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น โดยมีกิมมิกพิธีเปิด คือ การจำลองการลอยประทีปบูชา (ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาฯ เพื่อเป็นสื่อให้เห็นถึงการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงเทศกาลออกพรรษา) พร้อมชมการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “วงพุทธศาสตร์อีสานศิลป์” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สำหรับประเพณีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูในวันออกพรรษา เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คนอีสานได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกช ตลอดจนประชาชนชาวขอนแก่น กำหนดจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชมรมสมาคมต่างๆ สถาบันการศึกษา พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานประเพณีครั้งนี้ให้เกิดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันเป็นแก่นแท้ของเรา ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้คุณค่าและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษของเราได้อย่างภาคภูมิใจท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” ที่ยังจะต้องคำนึงถึงการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เป็นต้น โดยกิจกรรมในลำดับต่อไป ดังนี้-วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พี่น้องชุมชน 4 เขต (แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว) / พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู จำนวน 147 ครอบครัว / การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษ / พิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า -วันที่ 3 ตุลาคม 2563 พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี (โดยมีปะรำพิธีที่บริเวณริมบึงแก่นนคร ฝั่งห้องสมุดสวนดอกคูน และแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว) /ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบุญเลิศ วิเศษศิลป์” ศิลปินรับเชิญ “น๊อต รัชภูมิ” ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด -วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะสุรศิลป์ อินคอนเสิร์ต” ศิลปินรับเชิญ “ลูกแพร อุไรพร” ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติดพร้อมกิจกรรมซุ้มวัฒนธรรม DIY. การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ /การจำหน่ายสินค้า OTOP /กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชวนชม ,ไม้ดอกไม้ประดับ ,บอนไซ ,นกกรงหัวจุก,เครื่องบินเล็ก ,แคคตัส) ตลอดจนยังมีกิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำโดยรอบบึงแก่นนคร ได้แก่ ท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ท่าน้ำบริเวณวัดกลาง ท่าน้ำบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อสตร. และเจ้าหน้าที่อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ในการดูแลความปลอดภัยและการจัดระเบียบจราจร

 1,627 total views,  1 views today