วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างที่ 4 ? 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว [คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 กุมภาพันธ์ 2564) เห็นชอบร่างปฏิญญาพนมเปญมุ่งสู่การท่องเที่ยวของอาเซียนที่ยั่งยืน ครอบคลุมและฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นและเห็นชอบร่างแถลงข่าวการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนที่เกี่ยวข้อง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ] โดยมีผลการประชุมที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 20 มีสาระสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม จำนวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ปฏิญญาพนมเปญฯ : การมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานร่วมกัน เช่น (1) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ และครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย กลุ่มเสี่ยงและชุมชน อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (2) ยกระดับการสร้างขีดความสามารถ ในการเข้าถึงหลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะและการสร้างทักษะใหม่ที่ดีขึ้น รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและเครือข่ายการวิจัยระดับภูมิภาคสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสาขาต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • แถลงข่าวร่วมการประชุมฯ : เช่น (1) การรับทราบว่าภาคการท่องเที่ยวสูญเสียรายได้ประมาณร้อยละ 75.8 และการเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 80.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 (2) การจัดทำแผนบรรเทาผลกระทบและการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากโควิด-19 และมีการรับรองแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ? 2568 (3) การขยายการเป็นประธานอาเซียนด้านการท่องเที่ยวของราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) ไปถึงเดือนมกราคม 2565 เพื่อให้กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2565

ที่ประชุมได้รับรองแถลงข่าวร่วมการประชุมฯ มีสาระสำคัญ เช่น (1) มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ให้การรับรองแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ปี 2564 ? 2568 (2) การเลื่อนกิจกรรมของปี 2563 ไปจัดในปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการสัมมนาการลงทุนด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ? จีนรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ? อินเดีย ครั้งที่ 8

ที่ประชุมได้รับรองแถลงข่าวร่วมฯ เช่น (1) รับทราบสถิตินักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางไปยังสาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 930,339 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดและมีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมายังประเทศสมาชิกอาเซียน ประมาณ 4.7 ล้านคน ในปี 2562 (2) การยกระดับความร่วมมืออาเซียน ? อินเดีย ด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและอินเดียว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และดำเนินกิจกรรมที่เข้มข้นเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

เอกสารผลลัพธ์การประชุมต่าง ๆ ที่ได้มีการรับรองในที่ประชุมฯ มีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากร่างเอกสารที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 มีเพียงการปรับหรือเพิ่มถ้อยคำให้กระชับและ ตรงประเด็นมากขึ้น โดยประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมฯ คือ (1) รับทราบนโยบาย ข้อมูล ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนำไปปรับใช้กับการจัดทำแผนงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยว และ (2) การร่วมหารือการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนหรือถึงแนวทางการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถ ?ล้มแล้วลุกไว? ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานให้เข้มแข็งเพื่อต่อยอดการพัฒนา