วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พาณิชย์ฯ ขอนแก่น จัดแฟชั่นโชว์สุดอลังการ“ผ้าทออีสาน ( Esaan Fabric Expo 2019 )”มุ่งขยายตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายการค้าผ้าทออีสานสู่ตลาดโลก

วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดงาน “ผ้าทออีสาน ( Esaan Fabric Expo 2019 )”ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ซึ่งเน้นการพัฒนาในมิติพื้นที่ การสร้างความเจริญเติบโตในภูมิภาค กลุ่มจังหวัด  จังหวัด และชุมชนในพื้นที่ให้มีการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่น รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้รายได้น้อยอย่างทั่วถึง ให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้น การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาทักษะองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งด้านการผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการผลิตผ้าทอ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผ้าเป็นพื้นที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านหัตกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรววา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี ผ้าครามธรรมชาติ และผ้าย้อมสีธรรมชาติจังหวัดสกลนคร เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างสน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ การสร้างโอกาสทางการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกจากจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดในอนาคตด้วย พร้อมทั้งสามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการในต่างภูมิภาค เสริมสร้างความสามารทางการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จึงได้มีการจัดงาน“ผ้าทออีสาน ( Esaan Fabric Expo 2019 )”ขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่

        1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด

        2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก

        3. เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

        1. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผ้าทอในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ต่างภูมิภาค/ประเทศเพื่อนบ้าน

        2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        3. องค์กร เอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        4. องค์กรเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        5. นักท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ นิตยสารแฟชั่น นิตยสารท่องเที่ยว

        6. ผู้เข้าชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย

ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้

1. การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม และผ้าทอพื้นถิ่นต่างๆของภาคอีสาน โดยเหล่าดารา นางแบบ นายแบบ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ดังนี้

วันที่ 1ณเดชน์ คูกิมิยะ และอุรัสยา เสปอร์บันด์

วันที่ 2เกรซพัชร์สิตา และ อ๊อฟ ชนะพล

วันที่ 3ปราง กัญญ์ณริณ และ ปั้นจั่น ปรมะ

วันที่ 4ณิชา ณัฐณิชา และ เดี่ยว สุริยนต์

วันที่ 5บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ และ เดียร์น่า ฟลีโป

2. กิจกรรมสร้างความบันเทิงต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยดังนี้

วันที่ 1   ต่าย อรทัย และบานเย็น รากแก่น

วันที่ 2   ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

วันที่ 3   เอิ้นขวัญ วรัญญา

วันที่ 4   มนต์แคน แก่นคูณ

วันที่ 5   เบิ้ล ปทุมราช

3. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ้าทออีสาน ที่หลากหลาย จากทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงาน นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ ได้แก่ อาหารอีสาน สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าอีสาน ฯลฯ

4. กิจกรรมแจกของรางวัลผู้เข้าร่วมงาน

5. กิจกรรมส่งเสริมการขาย

6. กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

  7. กิจกรรมการจัดนิทรรศการลายผ้าทออีสาน

8. ชมนิทรรศการผ้าทออีสานอื่นๆที่น่าสนใจมากมายภายในงาน

9. การแสงศิลปวัฒนธรรมอีสานทุกวันตลอดการจัดงาน สำหรับงาน “ผ้าทออีสาน ( Esaan Fabric Expo 2019 ในครั้งนี้เป็นการจัดงานที่นำผลงาน ผ้าไหม ผ้าทอ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาจัดแสดง และจำหน่ายภายในงานและกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ มากมาย ภายในงาน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่าน  เข้าร่วมเที่ยวชมงาน “ผ้าทออีสาน ( Esaan Fabric Expo 2019 )” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น