วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ททท.ขอนแก่นขอเชิญเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 -24 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563  ในระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563  ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 30 ของการจัดงาน  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ดั่งพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย “การตลาดนำการผลิต” เรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่  Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร ฯลฯ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม  การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิการจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ และเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ การจัดการนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวจากภาคเอกชน การประกวดและแข่งขันอาหารพื้นบ้านอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง การประกวดสัตว์และปลา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 9 และการประกวดวงดนตรี“Aggie Music Awards 2020”

      งานวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้จึงคาดว่าจะเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับ ต่างๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกต่อไป จึงนับได้ว่างานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการทางด้านการเกษตรและที่สำคัญสามารถต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรได้ในอนาคต

สอบถามข้อมูล/กองอำนวยการงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202360/094-3160574 E-mail :  agsecre@kku.ac.th, agtr04@kku.ac.th

หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น Tourism Authority of Thailand (TAT) Khon Kaen Office โทร 043 227 714,1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย