วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

สธ. แนะสุขบัญญัติวิถีชีวิตใหม่ “สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ” ป้องกันโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนยึดสุขบัญญัติ 10 ประการ เพื่อวิถีชีวิตใหม่ New Normal  สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือบ่อยๆ สร้างเกราะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 28 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสุขบัญญัติแห่งชาติ” มีเป้าหมายปลูกฝังและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ เริ่มตั้งแต่วัยเยาว์และทุกช่วงชีวิต ให้ปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เป็นค่านิยม และพัฒนาเป็นวัฒนธรรมทางสุขภาพ เสมือนเกราะป้องกัน สร้างสุขภาพให้แข็งแรง เป็นภูมิต้านทานโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องการสร้าง “New Normal” หรือ “ฐานวิถีชีวิตใหม่” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และปฏิบัติตามสุขบัญญัติในประชาชนทุกกลุ่มวัย เป็น “ฐานวิถีชีวิตใหม่ด้วยสุขบัญญัติ” เบื้องต้นมุ่งเน้น 3 พฤติกรรมหลัก ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างกัน และล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ หรือแอลกอฮอล์เจล เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และโรคอื่นๆ
         
ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นการสร้างบรรทัดฐานสำหรับการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน ควบคู่กับการที่ประชาชนมีความตระหนักและมีทักษะสุขภาพที่ดี และในวันสุขบัญญัติแห่งชาติปีนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาพัฒนาสุขนิสัย ใส่ใจสุขภาพ โดยเริ่มต้นพัฒนา “ฐานวิถีชีวิตด้วยสุขบัญญัติ” เน้น “สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ” และขอเชิญประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แสดงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ โดยการส่งคลิปวิดีโอประกอบเพลงเข้าร่วมประกวดในเรื่อง “การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th)