วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี มข. คนที่ 11

22 มิ.ย. 2020
1210

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

เมื่อ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมภริยา ประจำที่ ณ บริเวณพิธี นายธัญญา  ภักดี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อสิ้นสุดการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อธิการบดี และภริยา ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ จากนั้นได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   จากนั้น อธิการบดี กล่าวรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ หลังการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อธิการบดี  ประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ ในฐานะตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น    และนางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย  อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะตัวแทนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

          นายธัญญา  ภักดี  อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความว่า  “ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น เนื่องจาก นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นลับ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่โดยที่ได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ถูกฟ้องคดี และกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว  บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563   ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี”

 รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรับคำสั่ง สนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ความว่า  “ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นั้น ข้าพระพุทธเจ้า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนับเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง อย่างหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นหน้าที่อันสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่ง ในการนำพาองค์กรแห่งนี้ ขับเคลื่อนเพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มีมา กว่า 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาที่สั่งสม และบ่มเพาะ จากพลังความคิดของผู้รู้ในหลากหลายสาขาวิชา ผนวกด้วยสำนึกในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน  จึงส่งผลให้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด ล้วนเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า สนองตอบการพัฒนาประเทศชาติในทุกมิติ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่พร้อมส่งมอบทักษะ ประสบการณ์ หล่อหลอมความคิด และจิตวิญญาณอันดีงามสู่สังคม  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกอบกับความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัยและประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้โอกาสทำหน้าที่อันทรงเกียรติในวาระนี้  ข้าพระพุทธเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อนำความก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่สังคม และประเทศชาติสืบไป.  ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ”

  รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2499 สมรสกับ ดร.เอื้อนจิตร พานทองวิริยะกุล พยาบาลเชี่ยวชาญ ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีธิดา 2 คน คือ แพทย์หญิงสริตา พานทองวิริยะกุล แพทย์ผู้ให้สัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์   และ แพทย์หญิงสุชญา พานทองวิริยะกุล แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านการศึกษา รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  จบชั้นประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดหนองแช่แว่น อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี  จบชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  จากนั้น ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อพ.ศ. 2523   และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพ.ศ. 2526  ในระดับปริญญาโท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2528  และในระดับปริญญาเอก ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ จาก แพทยสภา พ.ศ.2530   ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา พ.ศ.2546  และได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ อนุสาขากุมารเวชศสตรโภชนาการ จาก แพทยสภา พ.ศ. 2553  และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมงกุฎไทย มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)  เมื่อ พ.ศ. 2557

          รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2527 ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับตำแหน่งบริหารที่สำคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันตามลำดับดังนี้
ตำแหน่ง  รักษาการหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2539-31 ธันวาคม 2542
ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2543 – 5 ตุลาคม 2548
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน  2556
ตำแหน่ง  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ วาระที 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2556 – 30 กันยายน 2560
ตำแหน่ง  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ วาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 5 พฤศจิกายน 2562
ตำแหน่ง  รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 – 14 มิถุนายน 2563

ที่มา/https://th.kku.ac.th/24564/