วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

การรับรองแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563 – 2567

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563 ? 2567 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563 ? 2567 ร่วมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

ในการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 54 (5 ? 13 พฤษภาคม 2562) ณ เมืองวินญ่า เดลมาร์ เขตเศรษฐกิจชิลี ที่ประชุมได้ร่วมรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2563 ? 2567 (APEC Tourism Strategic Plan: APEC TSP 2020 ? 2024) โดยมีประเด็นสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

1) การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) อำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของนักท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว

2) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างแนวทางสู่ การประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน MICE ในระดับสากลสำหรับ ภูมิภาคเอเปค

3) การอำนวยความสะดวกในการเดินทางและความสามารถในการแข่งขัน (Travel Facilitation and Competitiveness) สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเชื่อมโยงทางอากาศ ทางทะเล ทางบก และทางรถไฟ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและยกระดับการเข้าถึงระดับภูมิภาค โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัย สะดวก และประสบการณ์เชิงบวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออก

4) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Sustainable Tourism and Economic Growth) สื่อสารถึงความสำคัญของการเดินทางและการท่องเที่ยวในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นกลไกสำคัญในการเติบโตของภูมิภาคเอเปค และขยายประโยชน์จากการท่องเที่ยวต่อการจ้างงาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและชุมชนในพื้นที่ชนบท

ทั้งนี้ เดิมกำหนดให้รับรองแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีฯ ครั้งที่ 11 (25 สิงหาคม 2563) ณ เกาะลังกาวี เขตเศรษฐกิจมาเลเซีย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ยกเลิกการจัดประชุมรัฐมนตรีฯ ครั้งดังกล่าว และได้ขอให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคให้การรับรอง ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการแจ้งเวียน (ad-referendum)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 มกราคม 2564