วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องสตูดิโอ (ห้องประชุม) กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ทิศตะวันตก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า “การดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553  โดยยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จำเป็น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน เนื่องด้วยกระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย 1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตร e-learning และ 3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน”

“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่เส้นทางชีวิตการเป็นข้าราชการ ซึ่งจะทำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคน ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทราบถึงวิสัยทัศน พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และตระหนักถึงภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ และความคาดหวังของส่วนราชการที่มีต่อข้าราชการในสังกัดทุกคน ตลอดจนทราบถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการทุกคนพึงจะได้รับ ซึ่งจะทำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะเกิดทัศนคติที่ดี และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ ส่งผลให้เกิดความพร้อมเมื่อเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่ทุกคนจะได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพที่มีศักยภาพที่เพียงพอและเหมาะสม และพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในอนาคต” นายทวีศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย