วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ธปท.สภอ.แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทางออนไลน์

06 พ.ค. 2021
1431

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2564ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองในช่วงต้นปี ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวโดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัว ทั้งการใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลงจากรายจ่ายประจำที่หดตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้น จากการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กลับมาขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุน
ในธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกเป็นสำคัญ สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามการผลิต
เพื่อการส่งออก สำหรับรายได้เกษตรกรขยายตัวสูงขึ้น จากปัจจัยด้านผลผลิต อาทิ อ้อยโรงงาน
ที่เร่งเก็บเกี่ยว และมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบใกล้เคียงไตรมาสก่อน จากหมวดอาหารสด ตามราคาข้าวที่ลดลง เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และหมวดเคหะสถาน จากค่าไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลง ตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น ตามการจ้างงานที่ลดลง สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สำหรับภาคการเงิน(ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564) เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น ทั้งการใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม มาตรการรัฐบางส่วนยังช่วยพยุงการบริโภคได้บ้าง ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวสูงขึ้น จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการสำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยวหดตัวมากขึ้น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและอัตราการเข้าพักลดลง

รายได้เกษตรกรขยายตัวสูงขึ้น จากปัจจัยด้านผลผลิตเป็นสำคัญ อาทิ อ้อยโรงงานที่เร่งเก็บเกี่ยว และมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูกด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวเล็กน้อย จากอ้อยโรงงาน
มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ และยางพารา ตามความต้องการตลาดโลก

การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลง จากรายจ่ายประจำที่หดตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเหลื่อมเดือนของการเบิกจ่ายขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวต่อเนื่องในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้นจากการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กลับมาขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุนในธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ขยายตัว โดยเฉพาะรถบรรทุกส่วนบุคคลและรถแทรกเตอร์ เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งและรับเหมาก่อสร้าง สอดคล้องกับการลงทุนหมวดก่อสร้างที่ขยายตัว

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร่งขึ้นตามการผลิตน้ำตาลที่เร่งขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนปิดหีบอ้อย ประกอบกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอที่กลับมาเร่งตัวตามแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ โดยการส่งออกขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภท Cloud Storage ตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากช่องทางอื่นมาขนส่งผ่านทางบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น และการส่งออกทุเรียนตามความต้องการที่มีสูงขึ้น ด้านการนำเข้าขยายตัวในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบใกล้เคียงไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 0.78จากหมวดอาหารสดที่ปรับลดลงตามราคาข้าว จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น และหมวดเคหะสถาน จากค่าไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐ ขณะที่หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารกลับมาขยายตัวจากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่เพิ่มด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น ตามการจ้างงานที่ลดลง สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564)ยอดเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน โดยเงินฝากคงค้างยังอยู่ในระดับสูง จากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ และความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและประชาชน ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวตามสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐ และสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ปรับดีขึ้นบ้าง จากธุรกิจบางส่วนที่เริ่มฟื้นตัว

                                                                                                            ธนาคารแห่งประเทศไทย

                                                                                                            6 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib5/2564–Pressnews-Q1.pdf

ตารางสถิติ
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib5/NorthEasternTable_Q1_2564.pdf

สไลด์ประกอบการแถลงข่าว
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib5/NE_Q1_2564.pdf

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png