วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ชวนอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม

13 ส.ค. 2021
1008

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม” ช่องทางออนไลน์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จาก SE ธุรกิจที่ดำเนินงานโดยมีเป้าหมายสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคม ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนาเกษตรกรรม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือผู้เปราะบาง พัฒนาการศึกษา และสุขอนามัย ประเดิมด้วยสินค้าจาก บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด หนึ่งใน SE ที่ได้เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในหลายพื้นที่กว่า 30 ชุมชน จนได้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่สะอาด ปลอดภัย และคุณภาพได้มาตราฐาน และสินค้าจาก บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็น SE ที่ส่งเสริมการทำงานและสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยจิตเวชพึ่งพาตนเองได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าอเนกประสงค์ ที่ออกแบบลวดลายและสร้างสรรค์โดยผู้ป่วยจิตเวช เพื่อสนับสนุนการมีงานทำและพัฒนาทักษะอาชีพไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีคุณค่า ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ “Help Care ตลาดนัดสินค้าช่วยเหลือสังคม” www.setsocialimpact.com