วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดแถลงข่าวงาน MICE WEEK IN EXHIBITIONและงาน Moto Show 2021 @Khon Kaen

05 พ.ย. 2021
1731

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดแถลงข่าวงาน MICE WEEK IN EXHIBITION

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ไคซ์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดแถลงข่าวงาน MICE WEEK IN EXHIBITION ได้รับเกียรติจาก  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าว มีผู้น่วมในการแถลงข่าวเช่น  คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อานวยการ สานักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คุณธนวัน กาสี ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานขอนแก่น, ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.ณรงค์ สีหาจ่องผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น,คุณสุวิทย์ คุวานันท์ ประธานชมรมผู้ค้ารถยนต์จังหวัดขอนแก่น,และนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น  มีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจ พี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

        ด้านนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พูดถึงนโยบายและความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาและ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่, คุณประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆที่จะสร้างงาน สร้างรายได้กับประชาชนในท้องที่ และเชิญชวนคนมาร่วมงานต่างๆ,คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อานวยการ สานักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พูดถึงภารกิจหลักของ สสปน.และความสาคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการให้การสนับสนุนการจัดงานในระดับภูมิภาค,คุณธนวัน กาสี ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานขอนแก่น กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เมื่อมีผู้มาร่วมงาน ทั้งประชุม สัมมนาและออกร้าน ก็จะทาให้เกิดการพัก การใช้จ่ายในพื้นที่ ซึ่งททท.ก็มีโครงการและที่ท่องเที่ยวต่างๆนาเสนอต่อผู้เข้ามาในพื้นที่ด้วย ,ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพร่วมและนาโครงการ Sustainability-for-all มาร่วมส่งเสริมการจัดงานด้วย,ด้าน ดร.ณรงค์ สีหาจ่องผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถึงการนาสมาชิกสมาคมและเครือข่ายสถาบันการศึกษามาร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับระบบรางในงาน

               ทางด้านนายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ตามที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดจัดงาน Air Rail & Logistic Expo งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ท่าอากาศยาน ระบบราง และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ ที่ครบครันที่สุด ในภาคอีสานและ งาน Moto Show 2021 @Khon Kaen ทั้ง 2 งาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

งาน Food and Agro Tech 2021งานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและจำหน่ายสินค้า บริการ ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร ด้านอุตสาหกรรม ,โลจิสติกส์และ Supply chain , อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน และเทคโนโลยี และสถาบันการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องสินค้าลดราคาจากโรงงาน การจับคู่ธุรกิจ Business Matching และการอบรม ,การเสวนาวิชาการต่างๆมากมาย และงาน Sport and Health Expo 2021 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

เพื่อกระตุ้นและแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร การค้า การลงทุน ของเมืองขอนแก่น และจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งให้เกิดการลงทุนหรือเป็นคู่ค้าทาง ธุรกิจให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร และ การเกษตร เป็นหนึ่งในงานระดับภูมิภาคสนับสนุนนโยบาย KHOHKAEN MICE CITY เกิดการพัฒนาการค้า การลงทุน การจ้างงาน เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัดและภูมิภาค” นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าว ปิดท้าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เผยผลสำเร็จการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 7 แสน 8 หมื่น คน ยอดขายในงานกว่า 9 ล้านบาท
คนขอนแก่นพร้อมใจ รำบวงสรวงพุทธมณฑลอีสาน เสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย
ททท.ร่วมจัดงาน khonkaen Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ประจำปี 2567
มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน
ททท.คาดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าอีสานกว่า8แสนคนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า2000ล้านบาท
ททท.จัดให้ถนนนักกลอฟ์เชื่อมโยง สปป.ลาวยาวจนถึงโคราช โชว์ศักยภาพสนามกลอฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก หวังเจาะกลุ่มตลาดกลอฟ ร่วมกิจกรรมแบบเชื่อมโยงระหว่างประเทศ