วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

มีประกาศ/ราชกิจจาฯประกาศอัตราค่าออกวัคซีนพาสปอร์ต เรียกเก็บครั้งละ 50 บาท

มีรายงานข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564”

ข้อ 2 ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อโควิด ฉบับลงวันที่  29 มี.ค.2564

ข้อ 4 “หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” หมายความว่า หนังสือรับรองของบุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิดที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องเป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนด เช่น เป็นเอกสาร แอปพลิเคชัน ฯลฯ

ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้บุคคลตำแหน่งตามรายชื่อในประกาศฉบับเต็ม มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ 

ข้อ 7 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงบุคลากรของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นนายแพทย์ หรือพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึงอาจเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ข้อ 8 ให้กองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และ 7 ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณามอบหมายให้บุคคลนั้นมีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข้อ 9 กรณีมีผู้ขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

  • ขอรับหนังสือฯในวันที่รับวัคซีน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 7 ออกให้
  • ขอรับหนังสือฯหลังวันฉีดวัคซีน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 หรือ 7 ออกให้

ข้อ 10 กรณีมีผู้ขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 หรือ 7 ออกหนังสือฯให้

ข้อ 11 การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนมายืนยัน

ข้อ 12 ให้เรียกเก็บค่าออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแต่ละราย ครั้งละ 50 บาท

ข้อ 13 การรับเงิน เก็บรักษาเงิน และใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ

ข้อ 14 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 และ 7 รายงานข้อมูลการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวิธีของกรมควบคุมโรค

ข้อ 15 สำหรับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อโควิด ฉบับลงวันที่  29 มี.ค.2564 ให้ใช้บังคับต่อได้เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งประกาศนี้

ข้อ 16 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประกาศนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ชี้ความสำเร็จ “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42” มีผู้เข้าร่วมงานฯ ทะลุเป้าหมาย 152,799 คนและสร้างรายได้ภายในงานสูงถึง 63 ล้านบาท
เผยผลสำเร็จการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 7 แสน 8 หมื่น คน ยอดขายในงานกว่า 9 ล้านบาท
ททท.ร่วมจัดงาน khonkaen Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ประจำปี 2567
ททท.คาดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าอีสานกว่า8แสนคนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า2000ล้านบาท
โปรโมชั่นคลายร้อน “สาดถึงแก่น” 💦ททท. สำนักงานขอนแก่น ชวนเที่ยวขอนแก่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์
เปิดแล้วงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2567” ชวนรับความสุขทุกมิติของท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์