วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

มีประกาศ/ราชกิจจาฯประกาศอัตราค่าออกวัคซีนพาสปอร์ต เรียกเก็บครั้งละ 50 บาท

มีรายงานข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564”

ข้อ 2 ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อโควิด ฉบับลงวันที่  29 มี.ค.2564

ข้อ 4 “หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” หมายความว่า หนังสือรับรองของบุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิดที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อ 5 การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องเป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนด เช่น เป็นเอกสาร แอปพลิเคชัน ฯลฯ

ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้บุคคลตำแหน่งตามรายชื่อในประกาศฉบับเต็ม มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ 

ข้อ 7 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงบุคลากรของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นนายแพทย์ หรือพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึงอาจเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ข้อ 8 ให้กองโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และ 7 ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อพิจารณามอบหมายให้บุคคลนั้นมีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข้อ 9 กรณีมีผู้ขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

  • ขอรับหนังสือฯในวันที่รับวัคซีน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 7 ออกให้
  • ขอรับหนังสือฯหลังวันฉีดวัคซีน ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 หรือ 7 ออกให้

ข้อ 10 กรณีมีผู้ขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 หรือ 7 ออกหนังสือฯให้

ข้อ 11 การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนมายืนยัน

ข้อ 12 ให้เรียกเก็บค่าออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแต่ละราย ครั้งละ 50 บาท

ข้อ 13 การรับเงิน เก็บรักษาเงิน และใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ

ข้อ 14 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 6 และ 7 รายงานข้อมูลการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวิธีของกรมควบคุมโรค

ข้อ 15 สำหรับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อโควิด ฉบับลงวันที่  29 มี.ค.2564 ให้ใช้บังคับต่อได้เท่าที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งประกาศนี้

ข้อ 16 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประกาศนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมการท่องเที่ยวมั่นใจเที่ยวไทยปลอดภัย แนะนำนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อทัวร์คุณภาพ
ดีงามมาก/ไทยเวียตเจ็ทบินตรง สุวรรณภูมิ – โอกินาว่า
ททท. ชวนเซิ้งเที่ยวงาน Concert หมอลำเสียงอีสาน X ISAN IN LOVE กระตุ้นการท่องเที่ยวภาคอีสาน)
(มีคลิป)พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมห่มผ้าพระธาตุยาคู ฟังพระธรรมเทศนา จุดผางประทีป 3,000 ดวง และเวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู เนื่องในวันมาฆบูชา
เปิดแล้วงานวันเกษตรภาคอีสาน ปีที่ 31 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 27 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้
ททท. สำนักงานขอนแก่น ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี KhonKaenInternational Jazz Festival 2023 “Swing Night Jazz @ The Museum”